Fundacja Kultury Bez Barier - Aktualności - Otwarci dla wszystkich!

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Jesteś tutaj:Strona główna / Aktualności / Otwarci dla wszystkich!

Otwarci dla wszystkich!

Fundacja Kultury bez Barier zaprasza na bezpłatne szkolenie „Gość z niepełnosprawnością intelektualną w instytucji kultury”

Czekamy na pracowników instytucji kultury z Warszawy.

Szkolenie trzydniowe odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 marca i 3 kwietnia.

Zajęcia będą trwały od 9.00 do 15.30.

Miejsce: Spółdzielnia Socjalna WOLA, ul. Smocza 3

 

Wstęp bezpłatny!

Zgłoszenia na warsztaty do 25 marca przyjmuje Anna Żórawska

e-mail: ania@kulturabezbarier.org

Tel.: 512 396 475

 Liczba miejsc ograniczona. (max. 15 osób).

 

Szkolenie „Gość z niepełnosprawnością intelektualną w instytucji kultury”

 

Dzień I - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną (PSONI) – Monika Zakrzewska, dr Monika Zima-Parjaszewska

Szkolenie będzie stanowiło kompendium wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej, funkcjonowania społeczno-prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich potrzeb w korzystaniu z przestrzeni muzealnej. Przekazywane treści będą uwzględniać postanowienia art. 30 Konwencji NZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, gwarantującego równy dostęp do kultury osobom z niepełnosprawnościami.

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia będę mieli możliwość dyskusji na temat mitów i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością i intelektualną z perspektywy własnych doświadczeń. Prowadzące przedstawią zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także kodeks zachowań wobec nich z perspektywy pracowników instytucji kultury, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznie.

Analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jako gości muzeum, zostanie przedstawiona z perspektywy praw człowieka, szczególnie osób dorosłych, możliwości i potencjału społeczno – zawodowego osób niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu udział wezmą self-adwokaci – dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną, które występując we własnym imieniu, stają się rzecznikami własnych spraw i praw.

Szkolenie prowadzone będzie zróżnicowanymi metodami pracy: min wykład, praca na przykładach case study, dyskusja moderowna, z wykorzystaniem fragmentów filmów, przygotowanych plakatów,  i innych pomocy dydaktycznych. Największy nacisk położony zostanie na ćwiczenia prowadzone metodą dramy, które pozwolą uczestnikom i uczestniczkom nabyć praktyczne umiejętności w zakresie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 Trenerki:

Monika Zakrzewska – socjolog, trener biznesu, doradca zawodowy doradca planowania kariery osób z niepełnosprawnościami, licencjonowany trener metody „Spadochron”. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek: socjologia), Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: doradztwo zawodowe) i Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: doradztwo i planowanie kariery osób niepełnosprawnych) oraz Szkoły Trenerów Biznesu Centrum TROP. Od 2004 r. pracuje dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  (PSONI) oraz innych organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności i wykluczenia społecznego. Realizatorka wielu krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu szkoleń i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – m.in. programu Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy „Leonardo da Vinci” – „Conversion”. Równolegle z projektem Centrum DZWONI w Warszawie koordynowała przebieg projektów: „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” (realizator: PSOUU), „Edukacja ku samodzielności – modernizacja programu przysposobienia do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (realizator: Urząd m.st. Warszawy), „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” (realizator: PFON). Autorka i współautorka książek, raportów oraz artykułów prasowych dotyczących rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością. Autork  i realizatorka szkoleń z zakresu zatrudnienia wspomaganego dla ponad 350 pracowników administracji samorządowej, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych (m.in. dla Starostw Powiatowych w Piszu i Pile, Kół Terenowych PSOUU, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym). Współpracownik komercyjnych firm szkoleniowych (m.in. WYG International, Centrum Doradztwa Europejskiego).

Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 Monika Zima-Parjaszewska - doktor nauk prawnych, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunktka w Pracowni Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Specjalistka  w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego,   w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ubezwłasnowolnienia. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania oraz sytuacji społeczno–prawnej osób z niepełnosprawnościami. Trenerka antydyskryminacyjna, z zakresu praw człowieka, przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – self-adwokatów

 

Dzień II -  Fundacja „SYNAPSIS” – Olga Świeża, Aleksandra Sztajerwald

 

Dzień będzie poświęcony potrzebom i oczekiwaniom osób ze spektrum autyzmu. Ćwicząc i rozmawiając poszukamy odpowiedzi na pytania:

 Czym jest autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Jak osoba z autyzmem odbiera świat?

Jak komunikować się z osobą z autyzmem?

Czy osoba z autyzmem może być odbiorcą kultury?

Omówimy także rozwiązania, które zostały już wprowadzone w niektórych placówkach kultury w Polsce.

Autyzm i zespół Aspergera są najczęściej występującymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Powodują trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. W Polsce autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na około 150. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

 

Trenerki:

Olga Świeża - terapeuta - pedagog specjalny o specjalizacji: tyflopedagog. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem, w tym z małymi dziećmi (również z niepełnosprawnością wieloraką) oraz z ich rodzinami. Zaangażowana w tworzenie rozwiązań umożliwiających korzystanie osobom ze spektrum autyzmu z ofert placówek kultury m.in. w ramach projektu „Kultura przyjazna osobom z autyzmem”.

Aleksandra Sztajerwald – animator społeczno-kulturowy, od 2008 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, gdzie odpowiadała za działania promocyjne i wolontariat, a także za współpracę z placówkami kulturalnymi i bibliotekami. Pomysłodawca i koordynator projektu “Kultura przyjazna osobom z autyzmem”, którego celem było wypracowanie uniwersalnych rozwiązań umożliwiających placówkom kultury stanie się miejscami przyjaznymi osobom z autyzmem.

 

Dzień III – Anna Turkosz (Fundacja Kultury bez Barier)

 Szkolenie z niewerbalnych sposobów komunikowania będzie miało formę warsztatu połączonego z wykładem. Omówione zostaną dwa podstawowe sposoby komunikacji niewerbalnej: za pomocą symboli graficznych oraz za pomocą gestów. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z najczęściej wykorzystywanymi symbolami i gestami, przedstawione zostaną zasady projektowania symboli, dobierania gestów oraz ustalania znaczeń i ich komunikowania w czasie rozmowy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W części warsztatowej uczestnicy szkolenia opracują tablice symboli i dobiorą gesty przydatne w pracy w ich muzeum. Opracowane pomoce postarają się wykorzystać w czasie zaprojektowanej rozmowy z osobą nieposługującą się językiem werbalnym.  

 

Trenerka

Anna Turkosz – pedagog specjalny, wykształcenie wyższe, specjalności: Surdopedagogika i Terapia Pedagogiczna.  Aktualnie studentka na specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, doświadczenie zawodowe w aktywizacji  zawodowej i społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, tłumaczka Polskiego Języka Migowego.

 

 


 

Projekt "Otwarci dla wszystkich!" jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Logo m.st. Warszawy

Galeria zdjęć

  • Zdjęcie ze szkolenia

    Zdjęcie ze szkolenia

Powrót do: Aktualności