Fundacja Kultury Bez Barier - O fundacji - Statut

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
31%
64%
5%

Jesteś tutaj:Strona główna / O fundacji / Statut

Statut

STATUT

FUNDACJI KULTURY BEZ BARIER

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Kultury bez Barier, zwana dalej „Fundacją” i jest ustanowiona przez Stanisława Kowalskiego, obywatela polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 lok. 4, pod numerem repertorium A-8664/2004 z dnia 29.09.2004 r.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 4. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

 1. Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego określonego Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące dobru i szczęściu każdego człowieka.
 3. Fundacja dąży do wywyższenia godności człowieka przez rozwój jego twórczych możliwości na miarę wymogów współczesnego świata.
 4. Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.
 5. Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia innych.

 

§ 3.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

 

§ 4.

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

 

§ 5.

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

 

§ 6.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Najmniejszą komórkę organizacyjną Fundacji tworzy rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka, wymagającego społecznej pomocy, zwani Beneficjentami, z którymi Zarząd Fundacji zwiera stosowną umowę (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział II

Cele Statutowe Fundacji

 

§ 7.

 1. Głównym przeznaczeniem Fundacji jest sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, dbanie o ich rozwój intelektualny i fizyczny.

 

 1. Celem Fundacji jest realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;

5) ochrony i promocji zdrowia;

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

18) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

19) ratownictwa i ochrony ludzkości;

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) promocji i organizacji wolontariatu;

24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

 

 

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:

1) naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;

2) oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej;

3) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne;

4) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;

5) ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;

6) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;

7) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;

8) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;

9) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;

10) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.

Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

 

§ 8.

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 3 000,00 (trzy tysiące złotych) na działalność gospodarczą.

 

§ 9.

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) subwencji osób prawnych,

c) zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

e) działalności gospodarczej,

f) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

 

§ 10.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

Rodzaje Działalności Fundacji

 

 

§ 11.

Fundacja prowadzi działalność:

a) statutową,

oraz może prowadzić działalność

b) gospodarczą.

 

§ 12.

 1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 2. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

 

§ 13.

 1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
 2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

 

§ 14.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 15.

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

§ 16.

Działalność gospodarcza ma charakter fakultatywny i może być prowadzona w zakresie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.Z)

2) praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

3) praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)

5) wydawanie książek (22.11.Z)

6) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z)

7) działalność usługowa związana poligrafią pozostała (22.25.Z)

8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z)

9) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z)

10) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z)

11) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)

 

§ 17.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

 

§ 18.

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenie określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział V

Organy Fundacji:

Organy obligatoryjne:

 1. ZARZĄD FUNDACJI
 2. RADA FUNDACJI

 

A. ZARZĄD FUNDACJI

§ 19

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 1 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
 3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 5. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

 

§ 20.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu, lub wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.

 

§ 21.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

§ 22.

Uprawnienia Zarządu:

1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,

7) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,

8) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,

9) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

 
B. RADA FUNDACJI
§ 23.

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniującym, powoływanym przez Fundatora do sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji.

 1. Rada składa się z 3 do 15 członków powoływanych i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatora.
 2. Rada posiada uprawnienia inicjatywne i opiniotwórcze; składa się z wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego.
 3. Rada prowadzi działalność, o ile w jej pracach może brać udział co najmniej trzech członków.
 4. W skład Rady może wchodzić Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatora do pełnienia tej funkcji.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały  wymagana jest obecność co najmniej trzech członków.
 3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 5. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb.
 6. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady.

 

§ 24.

 1. Regulamin Pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Fundator.
  1. Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:

a) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,

b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,

c) wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu Fundacji, regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,

d) wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,

e) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,

f) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

 1. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
 2. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednią państwową ustawą.
 3. Rada pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
 4. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd.

 

§ 25.

 1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez Fundatora.
 2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie, może także zrezygnować ze swego członkostwa na rzecz innej osoby nie będącej dotąd w Radzie czyli wprowadzić następcę. Wymaga to jednak zgody Fundatora.
 3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
 4. Rada i Zarząd Fundacji przyznają corocznie wspólną uchwałą honorowy tytuł osobie posiadającej wyjątkowe walory moralne i autorytet społeczny oraz zasłużonej w czynieniu dobra, prawdy i piękna.
 5. Osoba wyróżniona honorowym tytułem może reprezentować Fundację w sprawach szczególnej wagi.

 

§ 26.

 1. Fundator na wypadek swojej śmierci przekazuje swoje uprawnienia Kolegium Sukcesorskiemu składającemu się z osób powołanych do spadku w testamencie.
 2. Kolegium Sukcesorskie działa na zasadach ustalonych przez Fundatora w regulaminie Kolegium Sukcesorskiego. Regulamin ten jest integralną częścią testamentu.
 3. Uprawnienia, które Kolegium Sukcesorskie przejmuje od Fundatora:

a) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie,

b) ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Fundacji,

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w każdym czasie oraz ustalanie dla nich wynagrodzeń,

d) ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,

e) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji,

f) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją,

g) podejmowanie z Zarządem wspólnych uchwał w sprawie likwidacji Fundacji.

 1. Członkowie Kolegium Sukcesorskiego mogą być członkami Rady i Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Kolegium Sukcesorskiego działają łącznie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 

§ 27.

 1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej decyzji Zarządu i Fundatora.
 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.

 

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

 

§ 28.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.
 3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Zakładowi dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

§ 29.

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

 

§ 30.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

 

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 roku