Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasze projekty

Kultura bez barier – projekt międzynarodowy

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska

Efektem projektu będzie przygotowanie usystematyzowanego zestawu praktycznych rozwiązań – modelu udostępnienia działalności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością. Model zostanie przetestowany poprzez wyłonienie w trybie konkursowym około 100 instytucji kultury – beneficjentów grantów – które w sposób usystematyzowany przygotują dostępne wydarzenie kulturalne i zbudują sieć kontaktów zarówno pomiędzy sobą, jak i z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększą własne kompetencje w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różnorodne instytucje sektora kultury wraz z opisami dobrych praktyk, praktycznymi wskazówkami służącymi jego wdrożeniu oraz rekomendacjami dotyczącymi warunków niezbędnych do jego długotrwałego stosowania.

Informacje o projekcie – Kultura bez barier

Logotypy: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska
Projekt pn. „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Czas trwania

1 maja 2021 - 31 października 2023

Liczba odbiorców

5000

Dostępność

  • Audiodeskrypcja

  • Materiały dotykowe

  • Napisy dla niesłyszących

  • Napisy polskie

  • Tłumaczenie na polski język migowy

  • Pętla indukcyjna

  • Tekst łatwy

  • Przedprzewodnik

  • Asystent