Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

STATUT FUNDACJI KULTURY BEZ BARIER

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja Kultury bez Barier, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Stanisława Kowalskiego, obywatela polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 29.09.2004 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 lok.4, pod numerem repertorium A-8664/2004.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym przede wszystkim ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

 

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek, spółdzielni i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów działania zgodnie z obowiązującym przepisami.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

 

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 1. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział II

Cele Statutowe Fundacji

 

§ 6

 1. Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna w zakresie udostępniania wydarzeń kulturalnych osobom wykluczonym społecznie, głównie osobom z niepełnosprawnością, tworzenia warunków umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami swobodny, kompetentny i satysfakcjonujący odbiór kultury, inicjowania przedsięwzięć mających uczynić z kultury płaszczyznę spotkania światów osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych, płaszczyznę dialogu i wspólnego przełamywania barier.

 

§ 7

 1. Misją Fundacji jest udostępnianie kultury osobom z różnymi niepełnosprawnościami, głównie osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Fundacja promuje kulturę włączania, zajmuje się tworzeniem
  i konsultowaniem rozwiązań w muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury, a także prowadzi warsztaty i szkolenia w całej Polsce.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć w kraju i za granicą:
 • Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów artystycznej myśli twórczej, w tym poprzez przekazywanie darowizn;
 • Budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich poprzez organizację warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, akcji informacyjnych, wykładów, odczytów i prelekcji;
 • Inicjowanie, organizowanie, imprez oraz inicjatyw kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, naukowych;
 • Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji, w tym poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się realizacją celów zbieżnych z celami Fundacji;
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością;
 • Upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk w dziedzinie udostępniania sztuki i kultury osobom z niepełnosprawnością;
 • Działania służące propagowaniu audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących, pętli indukcyjnej, tłumaczenia na Polski Język Migowy jako skutecznej i właściwej metody zapewnienia osobom z problemami widzenia i słyszenia dostępu do kultury i sztuki;
 • Opracowywanie raportów, planów, dokumentacji, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień związanych z dostępnością kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością.

 

§ 8

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
 • 30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
 • 1.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 • 01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • 04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
 • 09. - Działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 11.Z - Wydawanie książek;
 • 13.Z - Wydawanie gazet;
 • 14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
 • 20.Z - Działalność fotograficzna;

15)   74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

16)   77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

17) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

18) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

 1. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji.
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

 

§ 9

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

Rozdział III

Majątek i Dochody Fundacji

 

§ 10

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 3 000,00 (trzy tysiące złotych) na działalność gospodarczą.

 

§ 11

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. subwencji osób prawnych,
  3. zbiórek publicznych,
  4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  5. działalności gospodarczej,
  6. dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

 

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 13

 1. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami prawa.
 1. Zarząd Fundacji tworzy fundusz rozwoju oraz podejmuje decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji w Regulaminie Pracy i Płacy Fundacji

 

Rozdział IV

Organy Fundacji:

Organami Fundacji są: 

 1. ZARZĄD FUNDACJI
 2. RADA FUNDACJI

 

A.   ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 14

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, jest organem realizującym misję statutową, zarządzającym majątkiem oraz reprezentującym Fundację.
 2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
 3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Pozostałych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje w drodze uchwały Zarząd.
 4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony i pracuje w trybie bezkadencyjnym.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu.
 6. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, pozbawienia go pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, do czasu powołania nowego Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 15

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu, albo dwóch Członków Zarządu łącznie.

 

§ 16

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem 14 ust. 5, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 17

Uprawnienia Zarządu:

 • kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w każdym czasie,
 • powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 • ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 • kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 • ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
 • dokonywanie, po zasięgnięciu opinii Rady, zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności Fundacji,
 • podejmowanie, po zasięgnięciu opinii Rady, decyzji o połączeniu z inną fundacją,
 • podejmowanie, po zasięgnięciu opinii Rady, decyzji o likwidacji Fundacji,
 • wyznaczanie likwidatora Fundacji,
 • wskazywanie, po zasięgnięciu opinii Rady, jednostki mającej status organizacji pożytku publicznego, do przejęcia majątku Fundacji po jej likwidacji.

 

B.   RADA FUNDACJI

 

§ 18

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym
  i opiniującym. W skład Rady wchodzą wybitni przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego identyfikujący się z misją Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 5 członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje w drodze uchwały Rada.
 4. Rada powoływana jest na trzyletnią kadencję Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 6. Ustanie członkostwa w Radzie następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 7. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków.
 10. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 11. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 12. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb.
 13. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady.

 

§ 19

 1. Do uprawnień Rady przede wszystkim należy:
  • opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,
  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
  • wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian Statutu Fundacji, regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,
  • wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,
  • wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,
  • powoływanie i odwoływanie członków Rady w każdym czasie.
 2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
 3. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd.

 

§ 20

 1. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez Radę.
 2. Członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie.
 3. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu

 

§ 21

 1. Zmian Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, dokonuje w drodze uchwały Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady.
 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady.

 

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

 

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady.
 3. Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady, jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

 

§ 23

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

 

§ 24

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

 

Stanisław Kowalski – Fundator Fundacji              

Anna Żórawska – Prezes Zarządu Fundacji                     

Robert Więckowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji       

Warszawa, dnia 03 lipca 2017 roku